KategoriePoplony

WIELOLETNIE PASY KWIETNE  

“Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci” 

Słowa Antoine de Saint-Exupéry skłaniają do refleksji nad tempem zmian jakie zachodzą na świecie i jakie te zmiany niosą za sobą konsekwencje. Odczuwamy je my, a jeszcze bardziej będą odczuwały nasze dzieci i kolejne pokolenia.  

Nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacji jest zmiana.  

Zmiany zachodzą w każdym aspekcie naszego życia i z każdym pokoleniem następują coraz szybciej. Już teraz możemy zauważyć, że robimy wiele rzeczy inaczej niż nasi dziadkowie i rodzice. Także nasze dzieci zaczynają funkcjonować odmiennie od nas. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany technologii w przemyśle i rolnictwie. Te dwie dziedziny mają największy bezpośredni wpływ na stan ziemi, która daje nam pożywienie.  

Korzystać, ale z głową. 

W uprawie ziemi wykorzystujemy jej zasoby, żeby efektywnie prowadzić uprawę roślin- tak bardzo potrzebnych w produkcji żywności. Na przestrzeni lat technologia zmieniała się, aby maksymalizować zyski i często nie zważając na skutki tych decyzji. Następstwem nadmiernej eksploatacji gleby są m.in.: 

 • wyjałowienie,  
 • rozwój chorób związanych z monokulturą upraw, 
 • nadmierna erozja, 
 • pogorszenie struktury, 
 • zmniejszanie możliwości zatrzymywania wody, 
 • spadek aktywności organizmów żyjących w glebie, 
 • brak różnorodności biologicznej. 

Można by pomyśleć, że idealnym rozwiązaniem, skrojonym na miarę naszych czasów jest odpowiednie nawożenie. Niestety nawozów naturalnych często jest zbyt mało, a nieumiejętne stosowanie nawozów sztucznych może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.  

Co można zrobić?  

Analizując zabiegi rolnicze stosowane przed laty od których “nowoczesne” rolnictwo coraz bardziej odchodziło, można wyciągnąć pewne wnioski. Okazuje się, że stosowanie poplonów, odpowiednie zmianowane upraw oraz naturalne nawożenie, nie tylko znacznie spowalnia tempo w jakim gleba traci swoje właściwości, ale również długofalowo pozwala uzupełnić składniki odżywcze i zadbać o strukturę gleby. Stosując mieszanki poplonowe i planując płodozmian, możemy odpowiednio dobrać rośliny zapewniające wiązanie azotu z powietrza, mające właściwości fitosanitarne lub strukturotwórcze. Określając potrzeby konkretnego pola, wiemy co zastosować, żeby uzupełnić niedobory składników odżywczych.  

Ekoschematy, dopłaty i Unia Europejska. 

Obecnie mamy dużą wiedzę na temat konsekwencji zbyt intensywnego wykorzystania gleby. Dlatego Unia Europejska oraz organizacje prośrodowiskowe zachęcają do stosowania roślin użyźniających glebę oraz zmian w uprawach. Rolnicy poza wymiernymi korzyściami dla swojego pola, mogą dodatkowo otrzymać pieniądze z dopłat w ramach programów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Te programy to np. ekoschematy czy chociażby projekt wieloletnich pasów kwietnych.  

Wieloletnie pasy kwietne.  

Zatrzymajmy się chwilę w temacie pasów kwietnych. To dosyć nowa interwencja, która zakłada tworzenie i utrzymanie śródpolnych pasów kwietnych. Taki zabieg ma na celu wzbogacenie bioróżnorodności wiejskiej, zapobieganie monokulturom oraz zapewnienie pożywienia i schronienia zapylaczom i innym stworzeniom. Do projektu może przystąpić rolnik posiadający grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1ha. Dotacja pozwala otrzymać rocznie 4207zł za hektar i można z niej korzystać 5 lat.  

Na czym to polega? 

 • Według projektu minimalne wymiary pasa kwietnego to 35m długości oraz 3-9m szerokości.  
 • Odległość między takimi pasami powinna wynosić 50m.  
 • Odpowiednim terminem wysiewu mieszanki na pas kwietny będzie jesień poprzedzająca rok składania wniosku, lub wiosna roku w którym będzie realizowane zobowiązanie.  
 • Roślinność pasów kwietnych powinna zostać skoszona w 50% raz w roku.  
 • Mieszanka powinna się składać z min. 10 gatunków rodzimych kwiatów jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich.  
 • Rolnik podejmujący się realizacji projektu ma obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej. 
 • Powinien również zachować w gospodarstwie tereny nieużytkowane rolniczo i zachować rosnące w obrębie pasa kwietnego drzewa i krzewy. 

Czego nie można? 

 • Nie będzie można przekształcić istniejących TUZ w pasy kwietne. 
 • Teren pasów kwietnych nie będzie mógł być wykorzystywany do składowania słomy, siana ani odpadów rolniczych, a także sprzętu rolniczego.  
 • Nie będzie również mógł stanowić drogi dojazdowej.  
 • W miejscu pasa nie będzie można wypasać zwierząt, przeorywać a także stosować nawożenia mineralnego i naturalnego oraz środków ochrony roślin. 

Skąd wziąć odpowiednią mieszankę?  

W naszej ofercie znajdziesz dwie mieszanki kwiatów łąkowych, których składy odpowiadają wymogom projektu wieloletnich pasów kwietnych: 

Mix kwiatów MARZENIE MOTYLA 

https://polskieziarno.pl/product/laka-kwietna-marzenie-motyla/ 

Mix kwiatów FOLK FLOOR 

https://polskieziarno.pl/product/laka-kwietna-folk-floor/