Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego polskieziarno.pl, a także świadczenia usług drogą elektroniczną.

Właścicielem sklepu polskieziarno.pl jest Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie 53 (kod pocztowy 57-215 Srebrna Góra), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000653347, NIP: 8871814187, REGON: 366094204, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: sprzedaz@polskieziarno.pl lub telefonicznie – w Dni Robocze od 7:00 do 15:00 – pod numerem: +48 573437976.

 • 1. Definicje
 • Dostawca – podmiot, któremu Polskie Ziarno zleci dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta,
 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Polskie Ziarno – na potrzeby Regulaminu „Polskie Ziarno”, zależnie od kontekstu, oznacza: markę pod jaką sprzedawane są Towary, albo właściciela marki Polskie Ziarno, będącego podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy, tj. Logistic sp. z o.o.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zdolna dokonania czynności prawnej, nabywająca Towar.
 • Konsument – (a) osoba fizyczna dokonująca z Polskim Ziarnem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierająca Umowę Sprzedaży, lub (b) osoba fizyczna zawierająca z Polskim Ziarnem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Polskie Ziarno w ramach Sklepu, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są Towary wybrane przez Klienta, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: rodzaju i liczby Towarów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami i aneksami.
 • Sklep (Internetowy) – administrowana przez Logistic sp. z o.o. internetowa platforma umożliwiająca dokonywanie zakupów Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem internetowym: https://polskieziarno.pl/.
 • Towar – produkt z oferty handlowej Polskie Ziarno oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Umowa Sprzedaży – zawarta za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży pomiędzy Polskie Ziarno jako sprzedawcą a Klientem jako kupującym, przedmiotem której jest Towar.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Polskiego Ziarna oraz Klientów.
 2. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu przez Klienta – akceptacja Regulaminu następuje przed każdorazowym złożeniem zamówienia na Towar. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu, w zakładce Regulamin, gdzie można go nieodpłatnie pobrać, zapoznać się z jego treścią i sporządzić jego wydruk w dowolnej ilości egzemplarzy lub zapisać na dowolnym trwałym nośniku pamięci.
 3. Polskie Ziarno jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o każdej zmianie Regulaminu – na najnowszy adres e-mail znany Sprzedającemu. Tekst jednolity aktualnego Regulaminu, zawierającego wszystkie zmiany, jest także publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Sklep dostępny jest typowo przez całą dobę pod adresem internetowym: https://polskieziarno.pl. Niemniej Polskie Ziarno nie gwarantuje ciągłego dostępu do usługi w postaci możliwości korzystania ze Sklepu. Możliwe są przerwy w udostępnianiu Sklepu (lub niektórych jego funkcjonalności) na rzecz Klientów, w szczególności z uwagi na prowadzenie modyfikacji lub konserwacji Sklepu.
 5. Kontakt ze Sklepem jest możliwy także za pośrednictwem telefonu: nr +48 797 761 136 w Dni Robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz poczty elektronicznej o adresie: sprzedaz@polskieziarno.pl, a także profilu na Facebooku umieszczonego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/polskieziarno/. Polskie Ziarno zapewnia Klientom, w Dniach Roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00, pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania Sklepu, dostępną poprzez wskazane powyżej kanały komunikacji.
 6. Koszt wszelkiego rodzaju połączeń telefonicznych wykonywanych przez Klienta na numery telefonów Polskie Ziarno w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego odpowiadają zwykłym kosztom połączeń stosowanym przez operatorów, z usług których korzysta Klient.
 • 3. Utworzenie konta w Sklepie Internetowym
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym (utworzenie Konta Klienta) następuje samodzielnie przez przyszłego Klienta.
 2. Przy rejestracji potencjalny Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu, podając w nim swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na podany przez przyszłego Użytkownika adres e-mail Polskie Ziarno wysyła zwrotną informację e-mail potwierdzającą podane przy rejestracji dane oraz zawierającą wskazówki co do konieczności potwierdzenia rejestracji, a także hasło, za pomocą którego Klient może zalogować się do Sklepu (hasło może być zmienione samodzielnie przez Klienta po zalogowaniu). Po potwierdzeniu rejestracji Polskie Ziarno tworzy konto Klienta.
 3. Klient ma dostęp do swoich danych w zakładce „Moje konto”.
 • 4. Zawieranie Umów Sprzedaży
 1. Zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być dokonywane zarówno przez Klientów zarejestrowanych, jak i bez rejestracji.
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towary i dodając je do Koszyka, korzystając z przycisku “Kup Teraz” dostępnego na podstronie Sklepu, prezentującej dany Towar.
 3. Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Polskie Ziarno, wybierając przycisk “Kupuję i płacę”. Złożone zamówienie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Polskim Ziarnem, z której wynika w szczególności obowiązek dostarczenia Towaru przez Polskie Ziarno oraz obowiązek zapłaty za Towar przez Klienta.
 4. Polskie Ziarno potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania zamówienia, wysyłając na adres wskazany przez Klienta automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierającą: numer i datę zamówienia, dane stron, opis Towaru (w tym ewentualnie jego kod nadany przez Polskie Ziarno), łączną cenę sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty oraz sposób, miejsce i koszt dostawy. Do wiadomości dołączany jest Regulaminem Sklepu Internetowego.
 5. Komunikacja pomiędzy Polskim Ziarnem a Klientem prowadzona jest w języku polskim. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje wyłącznie w języku polskim.
 6. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 • 5. Zapłata ceny
 1. Ceny Towarów uwidocznione w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy lub innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży na rzecz Polskiego Ziarna. O tych ewentualnych innych kosztach Klient zostanie w każdym wypadku poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. Płatność za kupione Towary może nastąpić w formie przedpłaty lub płatności przy odbiorze – według wyboru Klienta. Płatność w postaci przedpłaty może nastąpić poprzez płatność przelewem bankowym za pośrednictwem operatora płatności internetowych albo płatność przelewem bankowym samodzielnie przez Klienta na rachunek bankowy Polskie Ziarno o numerze: 97 1020 5138 0000 9402 0261 6175.
 3. Jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty, powinien dokonać płatności, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 • 6. Realizacja dostaw
 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na obszarze Polski.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Informacja o dostępnych formach dostawy oraz kosztach dostawy Towaru zostanie podana Klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Jest także dostępna w zakładce FAQ na stronie Sklepu: https://polskieziarno.pl/faq/.
 4. Informacja o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia jest zamieszczona w Sklepie Internetowym, a w razie braku takiej informacji dotyczącej danego Towaru – zamówienia będą realizowane w terminie do 2 Dni Roboczych.
 5. Towar doręczany jest w Dni Robocze.
 6. Określone w Regulaminie oraz zakładce FAQ ogólne warunki dostawy Towaru mogą się różnić w zależności od rodzaju Towaru, jego ilości lub wagi. W takim przypadku szczegółowe warunki dostawy podane są przy opisie Towaru, w formularzu zamówienia lub uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 7. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przed jej przyjęciem. Zaleca się, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub innych naruszeń przesyłki, Klient zażądał od przewoźnika, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. W takim przypadku Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, a uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest Polskie Ziarno.
 8. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenia lub inne naruszenie przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. W takim przypadku uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest Klient.
 • 7. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w ust. 2 i 3 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in.:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  3. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte),
  4. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
  1. elektronicznie na adres sprzedaż@polskieziarno.pl,
  2. pisemnie na adres Polskie Ziarno,
  3. na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest konieczne. Wzór formularza można pobrać tutaj.
 4. Zwracane Towary należy niezwłocznie odesłać, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, na adres Polskie Ziarno, tj. Budzów 53, 57-215 Srebrna Góra.
 5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 6. Zwracając Towar Klient powinien opakować go w sposób zabezpieczający przed szkodą w transporcie oraz posłużyć się usługą transportową adekwatną do rodzaju Towaru.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów zwracanych, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.
 8. Polskie Ziarno zwróci Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych Towarów do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Polskie Ziarno może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towarów, których dotyczy odstąpienie lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego Towarów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Polskie Ziarno, Polskie Ziarno nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego wynikłych.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane Towary nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, Polskie Ziarno poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu tych rzeczy w Sklepie Internetowym.
 11. Polskie Ziarno dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 8. Reklamacje
 1. Polskie Ziarno jest zobowiązane do dostarczania Towarów bez wad i odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Nie można reklamować jako wady utraty właściwości Towarów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności oraz i utraty właściwości wynikającej z przechowywaniem Towaru niezgodnym z instrukcją producenta lub przyjętymi zwyczajami dotyczącymi Towaru danego rodzaju.
 3. Reklamacja może być wysłana na adres siedziby Polskie Ziarno lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sprzedaż@polskieziarno.pl.
 4. W zgłoszeniu reklamacji należy podać rodzaj wady i datę jej stwierdzenia, a także wskazać uprawnienie z tytułu rękojmi, z którego Klient chce skorzystać.
 5. Miejscem, do którego Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest adres siedziby Polskie Ziarno, tj. Budzów 53, 57-215 Srebrna Góra.
 6. Koszt odesłania Towaru przez Konsumenta, zgodnie z ust. 5 powyżej, ponosi Polskie Ziarno. W przypadku innych kosztów (szkód) poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta.
 8. Jeżeli zakupione Towary mają wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takim stosunku do ceny sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady) albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zwrócić kupione Towary), chyba że Polskie Ziarno niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Polskie Ziarno albo Polskie Ziarno nie wymieni Towaru na wolny od wad lub nie usunie tych wad,
  2. jeśli jest Konsumentem – zamiast opisanego w lit. a) powyżej usunięcia wady – żądać wymiany Towar na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
  3. żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Polskie Ziarno może jednak odmówić wykonania żądania, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Polskie Ziarno odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 10. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Polskie Ziarno obowiązana jest niezwłocznie zadośćuczynić żądaniu Klienta sformułowanemu w reklamacji, z uwzględnieniem prawa Polskiego Ziarna do uzyskania zwrotnego przeniesienia własności i posiadania Towaru podlegającego reklamowacji w wypadku żądania wymiany lub odstąpienia od umowy. W wypadku uprawnienia Klienta do żądania zwrotu ceny Towaru w całości lub w części – zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru reklamowanego do Polskiego Ziarna.
 11. Zwrot ceny sprzedaży następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient wskazał inny sposób zwrotu.
 12. Towary sprzedawane przez Polskie Ziarno mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.
 • 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedający nie korzysta z pozasądowych form rozstrzygania sporów.

 • 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Polskie Ziarno świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi związane ze Sklepem Internetowym:
  1. Konto Klienta,
  2. Zapamiętywanie Koszyka.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającego modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 4. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Polskiego Ziarna poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Pierwsze hasło logowania do Konta Klienta zostaje wysłane Klientowi przez Polskie Ziarno za pomocą widomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji. Następnie Klient może dokonać modyfikacji hasła za pośrednictwem Konta. Loginem do konta jest adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 5. Klient może usunąć swoje Konta Klienta w każdym czasie – za pomocą funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
 6. Usługa Zapamiętywania Koszyka polega na tym, że Towary wprowadzone przez Klienta do Koszyka zostaną utrzymane w Koszyku Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub wyczyszczenia plików cookies przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta, identyfikujących Towary wprowadzone przez danego Klienta do Koszyka.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie jego zawartości lub funkcjonalności w jakimkolwiek bezprawnym celu.
 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres sprzedaz@polskieziarno.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

11 Warunki techniczne korzystania ze strony internetowej

 1. Polskie Ziarno dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to:
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy,
 • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE3,
 • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge

 

 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 2. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Polskie Ziarno informuje o następujących szczególnych potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną,
  2. zainfekowanie systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (robaki, wirusy, konie trojańskie, programy szpiegujące (spyware), wabbity itp.),
  3. łamanie zabezpieczeń zmierzające do pozyskania poufnych informacji lub łowienie haseł (phishing) w celu kradzieży tożsamości, np. poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.
 3. W celu obrony przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zaleca się m.in.:
  1. instalację oprogramowania antywirusowego,
  2. aktualizację wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  6. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się, że transmisja danych będzie szyfrowana (banking mode),
  7. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego, i jego elementów, takich jak np. grafika, tekst (za wyjątkiem tekstów zamieszczanych przez Klientów), znaki towarowe lub inne oznaczenia znajdujące się na stronie Sklepu, stanowią własność Polskie Ziarno, chyba że zastrzeżono inaczej. Zabronione jest między innymi ich wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób niezwiązany bezpośrednio z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i witryny polskieziarno.pl jest Logistic sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności oraz Plików Cookies
 3. Do Umów Sprzedaży stosuje się prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwości ogólnej, a w odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem – sąd powszechny właściwy dla siedziby Polskiego Ziarna.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Polskie Ziarno

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

e-mail: ____________

fax: ______________

Ja/My ___________________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ________________

– data zawarcia umowy _____________

– imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________

– adres konsumenta(-ów) ______________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)