Jako autoryzowany partner (Partner) Logistic Sp. z o.o., zgadzasz się przestrzegać warunków zawartych w niniejszej Umowie (Umowa). Prosimy o uważne przeczytanie całej Umowy przed zarejestrowaniem się i promowaniem Logistic Sp. z o.o. jako Partnera.

Uczestnictwo w Programie ma na celu wyłącznie legalną reklamę naszej strony internetowej w celu otrzymania prowizji od członkostwa i produktów zakupionych przez osoby skierowane do Logistic Sp. z o.o. przez własną stronę internetową lub osobiste polecenia.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego Logistic Sp. z o.o. (Program) oznacza akceptację niniejszej Umowy i jej warunków.

Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku

Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia KAŻDEGO wniosku o udział w Programie Partnerskim według własnego uznania. Użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń prawnych wobec nas w związku z odrzuceniem jego Wniosku o udział w Programie Partnerskim.

Prowizje

Prowizje będą wypłacane raz w miesiącu. Aby Partner mógł otrzymać prowizję, polecone konto musi pozostać aktywne przez co najmniej 31 dni.

Płatności będą wysyłane tylko za transakcje, które zostały pomyślnie zakończone. Transakcje, które skutkują obciążeniem zwrotnym lub zwrotem środków, nie będą wypłacane.

Zakończenie

Aplikacja afiliacyjna użytkownika i jego status w Programie mogą zostać zawieszone lub anulowane z jednego z poniższych powodów:

Niewłaściwe reklamy (fałszywe twierdzenia, wprowadzające w błąd hiperłącza itp.).

Spamowanie (masowe wysyłanie wiadomości e-mail, masowe publikowanie w grupach dyskusyjnych itp.)

Reklamowanie się na stronach zawierających lub promujących nielegalne działania.

Nieujawnienie relacji partnerskiej w przypadku jakiejkolwiek promocji, która kwalifikuje się jako poparcie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami Federalnej Komisji Handlu lub wszelkimi obowiązującymi przepisami stanowymi.

Naruszenie praw własności intelektualnej. Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania umów licencyjnych od podmiotów wykorzystujących znaki towarowe Logistic Sp. z o.o. w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.

Oferowanie rabatów, kuponów lub innych form obiecanych zwrotów z prowizji partnerskiej jako zachęty. Dodawanie bonusów lub łączenie innych produktów z Logistic Sp. z o.o. jest jednak dopuszczalne.

Samodzielne polecenia, nieuczciwe transakcje, podejrzenie oszustwa afiliacyjnego.

Oprócz powyższego, Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Partnera w dowolnym momencie, z powodu naruszenia niniejszej Umowy lub bez powodu.

Linki partnerskie

Użytkownik może używać linków graficznych i tekstowych zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w wiadomościach e-mail. Możesz również reklamować witrynę Logistic Sp. z o.o. w ogłoszeniach online i offline, czasopismach i gazetach.

Użytkownik może korzystać z grafik i tekstów dostarczonych przez nas lub może tworzyć własne, o ile są one uważane za odpowiednie zgodnie z warunkami i nie naruszają zasad określonych w sekcji Wypowiedzenie.

Witryny z kuponami i ofertami

Logistic Sp. z o.o. od czasu do czasu oferuje kupony wybranym partnerom i subskrybentom naszego newslettera. Jeśli nie zostałeś wstępnie zatwierdzony / przypisany do markowego kuponu, nie możesz promować kuponu. Poniżej znajdują się warunki, które mają zastosowanie do każdego partnera, który rozważa promocję naszych produktów w związku z transakcją lub kuponem:

Partnerzy nie mogą używać wprowadzającego w błąd tekstu na linkach partnerskich, przyciskach lub obrazach, aby sugerować, że cokolwiek poza aktualnie autoryzowanymi ofertami dla konkretnego partnera.

Partnerzy nie mogą licytować kuponów Logistic Sp. z o.o., rabatów Logistic Sp. z o.o. lub innych zwrotów sugerujących, że kupony są dostępne.

Partnerzy nie mogą generować wyskakujących okienek, wyskakujących okienek, ramek iframe, ramek ani żadnych innych widocznych lub niewidocznych działań, które ustawiają partnerskie pliki cookie, chyba że użytkownik wyraził wyraźne i wyraźne zainteresowanie aktywacją określonych oszczędności, klikając wyraźnie oznaczony link, przycisk lub obraz dla tego konkretnego kuponu lub oferty. Twój link musi odsyłać odwiedzającego do strony sprzedawcy.

Użytkownik musi być w stanie zobaczyć informacje i szczegóły kuponu/oferty/oszczędności przed ustawieniem afiliacyjnego pliku cookie (tj. “kliknij tutaj, aby zobaczyć kupony i otworzyć okno do witryny sprzedawcy” NIE jest dozwolone).

Witryny afiliacyjne nie mogą zawierać tekstu “Kliknij, aby uzyskać (lub zobaczyć) ofertę/kupon” ani żadnej jego odmiany, gdy nie są dostępne żadne kupony ani oferty, a kliknięcie otwiera witrynę sprzedawcy lub ustawia plik cookie. Partnerzy z takim tekstem na stronie docelowej sprzedawcy zostaną natychmiast usunięci z programu.

Odpowiedzialność

Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody (utrata przychodów, prowizji) spowodowane awariami śledzenia partnerów, utratą plików bazy danych lub jakimikolwiek skutkami zamiaru wyrządzenia szkody Programowi i/lub naszej stronie internetowej (naszym stronom internetowym).

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Programu i/lub członkostwa lub produktów sprzedawanych przez Logistic Sp. z o.o.

Okres obowiązywania Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie Twojej akceptacji w Programie i kończy się w momencie zamknięcia Twojego konta Partnera.

Warunki niniejszej umowy mogą być przez nas modyfikowane w dowolnym momencie. Jeżeli jakakolwiek modyfikacja warunków niniejszej Umowy jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedyną opcją jest zamknięcie konta Partnera. Dalsze uczestnictwo w Programie będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich zmian.

Odszkodowanie

Partner zabezpieczy i zabezpieczy Logistic Sp. z o.o.. oraz jej spółki stowarzyszone i zależne, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, licencjobiorcy, następcy i cesjonariusze, w tym licencjonowani lub autoryzowani przez Logistic Sp. z o.o.. do przesyłania i dystrybucji materiałów, od wszelkich zobowiązań, odszkodowań, grzywien, wyroków, roszczeń, kosztów, strat i wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) wynikających lub związanych z wszelkimi roszczeniami podniesionymi w związku z niniejszą Umową z powodu zaniedbania, wprowadzenia w błąd, nieujawnienia lub umyślnego niewłaściwego postępowania Partnera.

Podpisy elektroniczne skuteczne

Umowa jest umową elektroniczną, która określa prawnie wiążące warunki Twojego uczestnictwa w Logistic Sp. z o.o. Program partnerski. Oświadczasz, że akceptujesz niniejszą Umowę oraz wszystkie warunki zawarte lub przywołane w niniejszej Umowie, wypełniając formularz Logistic Sp. z o.o. proces aplikacji. Ta czynność powoduje utworzenie podpisu elektronicznego, który ma taką samą moc prawną i skutek jak podpis odręczny.